โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรราม นาบุญ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลำพร อุดหนุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนาดี บัวมุลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่ง ทุ่มเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิ์ โสมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ คำต้อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ไม้แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวันศักดิ์ คำแหง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ