โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชพงศ์ ไชยรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชาติ พันธ์ก้อม
ครู คศ.1