โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวแพรวนภา เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรวิสรานีย์ ภักดีพิพัฒน์ชัย
ครู คศ.1