โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
ครู คศ.3

นางสุคนธ์ทิพย์ บัณฑิโต
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา กุลตังวัฒนา
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก โง่นชาลี
ครู คศ.1