โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมหวัง คุณสมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา บุญรอด
ครู คศ.1