โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวันศักดิ์ คำแหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา พลเสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มีนาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุคนธ์ทิพย์ บัณฑิโต
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา กุลตังวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :