โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12  ประการ  ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนา ส่งเสริม และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามาตรฐาน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพอย่างเสมอภาค  ภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ        พอเพียง
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้