โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
139 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระแส  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4251-2640
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (Vision)
          โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ปรัชญา    วิชชา  จรณสัมปันโน   "ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ"
คำขวัญ    การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม นำชุมชน